User login

Navigation

You are here

Tough Ge vs fragile Si nanoparticles during lithiation

Sulin Zhang's picture

Tough Germanium Nanoparticles under Electrochemical Cycling

Wentao Liang, Hui Yang, Feifei Fan, Yang Liu, Xiao-Hua Liu, Jian Yu Huang, Ting Zhu, and Sulin Zhang

ACS Nano, Just Accepted. March 5, 2013 (Article). DOI: 10.1021/nn400330h

Taxonomy upgrade extras: 
Subscribe to Comments for "Tough Ge vs fragile Si nanoparticles during lithiation"

Recent comments

More comments

Syndicate

Subscribe to Syndicate